tel: 224 917 908, fax: 224 922 452
 

HOME

Kurz.Průvodce cestovního ruchu

Kurz Průvodce pro region Praha

Zkouška.odborné způsobilosti

Zkouška Průvodce pro region Praha

Seminář - Průvodce Delegát

Kurz Pracovník cestovní kanceláře

Naše škola a učebny

Nadstandardní služby
při kurzech


Služby pro školy a pro firmy
Služby pro průvodce
Služby pro cestovní kanceláře

Kontakty
Linky

Změny v platbách zdravotního pojištění

Od ledna 2005 dochází k několika změnám v placení zdravotního pojištění u prakticky všech kategorií plátců pojistného.

Změna vyměřovacího základu státu se již platby pojistného zaměstnanců ani osob samostatně výdělečně činných nedotkne, odpočty se již od srpna roku 2004 neprovádějí.

Změna minimální mzdy
Nařízením vlády č. 699/2004 Sb., ze dne 8. prosince 2004, byla zvýšena s platností od 1. ledna roku 2005 minimální mzda z částky 6 700,- Kč na částku 7 185,- Kč. Tato změna ovlivní platbu pojistného v následujících případech.

1. U zaměstnavatelů se ve vztahu ke zdravotnímu pojištění projeví zvýšení minimální mzdy ve třech případech:
při provádění doplatků do minima u těch zaměstnanců, u nichž je příjem započitatelný do vyměřovacího základu zdravotního pojištění nižší než minimální mzda, a přitom se nejedná o zaměstnance, u kterých minimální vyměřovací základ není stanoven,
při odvodu pojistného za období pracovního volna bez náhrady příjmů, nejedná-li se o zaměstnance, u nichž se za tuto dobu pojistné neodvádí, a při odvodu pojistného za období neomluvené absence.
Ve všech těchto případech musí zaměstnavatel, poprvé při zúčtování příjmů za měsíc leden 2005, počítat již s výší minimální mzdy 7 185,- Kč. Měsíční pojistné vypočtené z takového minimálního vyměřovacího základu představuje částku 970,- Kč.

2. Osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP), to jsou osoby s trvalým pobytem na území ČR, za které není po celý kalendářní měsíc plátcem pojistného ani zaměstnavatel ani stát, ani ony samy z důvodu výkonu samostatné výdělečné činnosti, jsou povinny od platby pojistného za měsíc leden 2005 (poslední den splatnosti je 8. únor 2005) zvýšit pojistné z dřívějších 905,- Kč na 970,- Kč.

Změna vyměřovacího základu pro platbu pojistného u osob samostatně výdělečně činných (dále jen OSVČ)
Sdělením Ministerstva zdravotnictví č. 520/2004 Sb., ze dne 1. října 2004, byla průměrná mzda za rok 2003 stanovena částkou 16 920.- Kč. Minimální vyměřovací základ OSVČ v roce 2005 je zákonem určen jako 50 % z této částky, to je 8 460,- Kč, z toho minimální pojistné OSVČ v roce 2005, po zaokrouhlení na korunu nahoru, činí 1 143,- Kč.

Vyměřovací základ OSVČ se v roce 2005 zvyšuje na 45 % z příjmů po odpočtu výdajů na dosažení, zajištění a udržení příjmů. OSVČ budou tedy provádět platby takto:

až do kalendářního měsíce předcházejícího měsíci, ve kterém v roce 2005 odevzdají (nebo měly odevzdat) přehled o příjmech a výdajích ze své samostatné výdělečné činnosti za rok 2004, budou OSVČ platit zálohy na pojistné vypočtené z vyměřovacího základu ve výši 40 % z příjmů po odpočtu výdajů dosažených v roce 2003 (dle přehledu za rok 2003)

- nejméně však ve výši vypočtené z minimálního vyměřovacího základu platného od 1. ledna 2005 (nejedná-li se o OSVČ, pro kterou není minimum určeno);

od měsíce podání přehledu za rok 2004 (v roce 2005) budou OSVČ platit zálohy ve výši vypočtené již ze 45 % příjmů po odpočtu výdajů, dosažených v roce 2004. Takové zálohy budou OSVČ platit až do kalendářního měsíce, ve kterém v roce 2006 podají (nebo měly podat) přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti za rok 2005, vždy však nejméně ve výši vypočtené z minimálního vyměřovacího základu platného v měsíci, za který se platí - nejedná-li se o OSVČ, pro kterou není minimum určeno;

OSVČ, které zahajují samostatnou výdělečnou činnost v roce 2005, s výjimkou těch, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ, jsou povinny za každý měsíc podnikání v roce 2005 platit zálohy vypočtené z minimálního vyměřovacího základu 8 460,- Kč, tedy ve výši 1 143,- Kč. Takové zálohy budou platit až do konce kalendářního roku 2005. Od platby za měsíc leden 2006 až do kalendářního měsíce předcházejícího měsíci, ve kterém v roce 2006 odevzdají (nebo měly odevzdat) přehled o příjmech a výdajích ze své samostatné výdělečné činnosti za rok 2005, budou platit zálohy na pojistné vypočtené z nového minimálního vyměřovacího základu, platného v roce 2006.

Seznam zdravotních pojišťoven

Česká národní zdravotní pojišťovna
Hutnická zaměstnanecká pojišťovna
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
Vojenská zdravotní pojišťovna
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, a.s.
Zaměstnanecká pojišťovna Škola
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
Zdravotní pojišťovna Metal - Aliance

   
 

O průvodcování, o zkoušce .......
Jak nejlépe uspět u zkoušky
Jak se připravit na zkoušku
Jak si najít práci průvodce
Nejčastěji kladené otázky
Živnostenský list a průvodce

   

O České republice, o Praze.....
Co o nás ví svět ?
Památník Jana Palacha
Symbolika českého státu
Langweilův model Prahy
Co víte o Národním divadle ?
Vývoj obchodních domů
Cow Parade

   

Aktuality, různé ........
zákon o zaměstnanosti a průvodce
6. vláda ČR
Sv. Václav pod lešením
Fotografování na Pražském hradě
Nová pokladna na Pražském hradě
Evropská norma, pojmy
Jak se rozšiřovala EU
Zajímavosti o zemích EU
Jak cestovat po EU
EU v číslech
Doklady a EU

   
     

Zde vždy naleznete nové aktuální informace, články, novinky nejen pro průvodce.
Pomozte nám vytvářet tento web ! Pište nám příhody průvodcování, různé zajímavosti, pošlete fotografie, zveřejníme je zde !
 

Osobní návštěva je možná pondělí až pátek od 9,00 do 17,00 hodin

TYRKYS, škola cestovního ruchu, Na Moráni 5, 120 00 Praha 2, tel: 224 916 485 fax: 224 922 452, email:tyrkys@jomys.com