tel: 224 917 908, fax: 224 922 452

HOME

Kurz.Průvodce cestovního ruchu

Kurz Průvodce pro region Praha

Zkouška.odborné způsobilosti

Zkouška Průvodce pro region Praha

Kurz - Delegát cestovní kanceláře

Kurz Pracovník cestovní kanceláře

Naše škola a učebny

Nadstandardní služby
při kurzech


Služby pro školy a pro firmy
Služby pro průvodce
Služby pro cestovní kanceláře

Kontakty
Linky

TYRKYS, škola kultury podnikání v cestovním ruchu, s.r.o
OR : C 33921 vedená u rejstříkového soudu v Praze, sídlo: Praha 2, Na Moráni 5, č.p. 1957, PSČ 12000
IČ 62 586319   DIČ CZ 62586319


REKLAMAČNÍ  ŘÁD TYRKYS, škola kultury podnikání v cestovním ruchu, sro
( dále jen TYRKYS)

 • Předmět
  • Tento reklamační řád upravuje způsob uplatňování nároků zákazníka vyplývajících z odpovědnosti TYRKYS, školy cestovního ruchu, sro  za vady poskytnuté služby (reklamace) a jejich vyřizování.
  • Tento reklamační řád se vztahuje na služby poskytované vzdělávacím zařízením
 • Uplatňování reklamací
  • Práva z odpovědnosti za vady služeb poskytovaných TYRKYS zákazník uplatňuje v provozovně TYRKYS, která je současně i sídlem, případně v místě poskytované služby u odborného lektora  nebo jiného TYRKYSem pověřeného zástupce.
  • Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu. Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady  okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i  objektivnost posouzení a tím i možnost řádného vyřízení reklamace. Uplatnění reklamace v místě poskytované služby může zákazník provést buď ústně do protokolu nebo písemně a je povinen prokázat součinnost při jejím uplatnění a vyřízení.
  • Zákazník je při uplatňování reklamace povinen uvést důvod reklamace a podle možnosti i předmět reklamace průkazně skutkově podložit.
 • Vyřizování reklamací
  • Uplatní-li zákazník právo z odpovědnosti za vady služeb, které  mu jsou poskytovány nebo které mu již byly poskytnuty, je odborný lektor, vedoucí provozovny TYRKYS poskytující předmětné služby  nebo jiný TYTKYSem pověřený zástupce povinen po potřebném  prozkoumání skutkových a právních okolností rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří dnů. Do této doby se  nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Vyřízení  reklamace musí být provedeno nejpozději do 30 dnů od uplatnění  reklamace zákazníkem, pokud se zákazníkem není dohodnuta lhůta delší.
  • V případě ústního reklamačního podání v místě poskytované služby, není-li reklamaci v plném  rozsahu vyhověno ihned, je povinen odborný lektor, nebo jiný TYRKYSem pověřený zástupce sepsat se zákazníkem reklamační protokol, resp. potvrzení o přijetí reklamace. V protokolu uvede, kdy zákazník reklamaci uplatnil, osobní údaje zákazníka, co je obsahem reklamace ( předmět reklamace) , jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje a dále datum a způsob vyřízení reklamace. Jestliže zákazník předá odbornému lektorovi nebo vedoucímu provozovny nebo jinému  pověřenému zástupci TYRKYS písemnosti, popř. jiné podklady týkající se reklamace, popř. reklamované zboží,  musí být tato skutečnost v protokolu výslovně uvedena. Protokol, resp. potvrzení o přijetí reklamace podepíše sepisující odborný lektor nebo vedoucí provozovny nebo jiný  pověřený zástupce TYRKYSu. Zákazník obdrží jedno vyhotovení tohoto dokumentu a podpisem potvrdí souhlas s jeho obsahem a převzetí.
  • V případě písemných reklamačních podání platí pro jejich obsah přiměřeně ustanovení odstavce 3.2.
 • Součinnost zákazníka při vyřizování reklamací
  • Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení  reklamace, zejména podat informace, předložit doklady prokazující skutkový stav, specifikovat své požadavky co do důvodu a výše, a pod.
 • Způsoby vyřízení reklamace
  • V případech, kdy je reklamace posouzena jako zcela nebo z části  důvodná, spočívá vyřízení reklamace v bezplatném odstranění vady, v poskytnutí  náhradní služby, a po dohodě případným poskytnutím přiměřené slevy z ceny.
  • V případech, kdy je reklamace posouzena jako nedůvodná, je zákazník písemně informován o důvodech zamítnutí reklamace
  • Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý na vůli, činnosti a postupu TYRKYS (vis maior) nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a TYRKYS zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny.
 • Ostatní ustanovení
 • V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů,  zejména občanského zákoníku, obchodního zákoníku a zákona o  ochraně spotřebitele v platném znění.
 • Závěrečná ustanovení
 • Tento Reklamační řád vstupuje v platnost a účinnost dnem 1.1. 2006 a nahrazuje Reklamační řád  kanceláře ze dne 1.1.1995Osobní návštěva je možná pondělí až pátek od 9,00 do 17,00 hodin

TYRKYS, škola cestovního ruchu, Na Moráni 5, 120 00 Praha 2, tel: 224 916 485 fax: 224 922 452, email:tyrkys@jomys.com

 
ml>