Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Menu

Nové termíny zkoušek Místní zástupce – Delegát PK 65-026 M

Povinné zveřejnění termínů státních zkoušek profesní kvalifikace – Místní zástupce cestovní kanceláře – Delegát – PK 65 026 M.

 • Sníte o práci, která bude Vaším koníčkem?
 • Máte rád/a poznávání nových zemí a tamní kultury?
 • Užíváte si letní přímořské destinace či naopak zimní sporty na horách?

Pak je Vás ideální práce delegáta!
Místní zástupce cestovní kanceláře – delegát – je pověřeným pracovníkem cestovní kanceláře a stará se o klienty v místě pobytu. Úkolem delegáta je zajišťování organizačních a administrativních záležitostí v rámci zájezdu.

A jak postupovat, abyste mohli tuto práci vykonávat?

 • Praxe je taková, že úspěšné složení zkoušky profesní kvalifikace po Vás budou vyžadovat cestovní kanceláře nebo klienti.
 • Osvědčením o zkoušce se budete prokazovat i v situaci, kdy budete chtít uznat Vaše vzdělání v zahraničí - například při udělení pracovního víza delegáta do Turecka.
 • Úspěšní absolventi zkoušky pak obdrží státem garantované osvědčení o získání profesní kvalifikace.Osvědčení o složení zkoušky je veřejnou listinou s celostátní platností, stejně jako např. školní vysvědčení, maturitní vysvědčení, občanský průkaz či rodný list. 
 • Zkouška je zařazena do tzv. Evropského rámce kvalifikací (European Qualification Framework – EQF), který usnadní mobilitu mezi zeměmi EU, neboť stanovuje převodník mezi kvalifikačními soustavami členských států EU.

Není-li uvedeno jinak, zkouška se koná vždy od 8:00 hodin v učebnách TYRKYS

 Jak se přihlásit ke zkoušce?

 • Vyberte si termín zkoušky,
 • pečlivě vyplňte na PC přihlášku ke zkoušce,
 • formulář přihlášky ke zkoušce vytiskněte, podepište a včetně případných příloh doručte do naší kanceláře.

Formulář přihlášky ke zkoušce Profesní kvalifikace Místní zástupce cestovní kanceláře - delegát 65 026 M

Termín vyřízení přihlášky:

U každého termínu zkoušky je uveden tzv. closed date - uzávěrka přihlášek.

Omluva a nedostavení se na zkoušku:

 • Máte zdravotní důvody? Omlouvá se nemoc po předložení "potvrzení o pracovní neschopnosti" v délce alespoň 3 dnů. Pak máte nárok na další nejbližší termín zkoušky zdarma. Pokud tento termín nebudete akceptovat, nový termín dle Vašeho výběru ze zpoplatněn dle ceníku.
 • Máte jiné důvody? Další termín zkoušky je zpoplatněn dle ceníku.

Chcete na osvědčení zapsat akademický titul - např. PhDr., Ing., Mgr. a další?

 • Spolu s přihláškou doložíte buď úředně ověřenou kopii Vašeho diplomu (za 40 Kč Vám ověří na každém CZECHPOINTu - obecní úřad, pošta), nebo občanský průkaz, kde máte tuto skutečnost zapsanou.
 • Máte na diplomu jiné příjmení než máte v současnosti? Změnu příjmení doložíte např. oddacím listem.

Uznání jazykové kompetence - Žádáte osvobození od jazykové zkoušky?

 • Předložíte úředně ověřenou kopii certifikátu o složení jazykové zkoušky stupně B2 nebo vyššího Evropského referenčního rámce.
 • Velmi rádi Vám poskytneme informaci, zda Vaše zkouška splňuje stupeň B2 nebo si můžete Vaši zkoušku vyhledat v seznamu zkoušek Ministerstva školství ČR.Mezi nejznámější zkoušky stupně B2 patří státní jazyková zkouška (i základní), z anglického jazyka FCE a samozřejmě vysokoškolské studium učitelů jazyků, předkladatelů, tlumočníků a mnoho dalších zkoušek.
 • K uznání jazykové kompetence je také třeba předložit úředně ověřené osvědčení (za 40 Kč Vám ho ověří na každém Czechpointu).
 • Máte na diplomu jiné příjmení než máte v současnosti? Změnu příjmení doložíte např. oddacím listem.

Průběh státní zkoušky profesní kvalifikace PK 65 026 M

U zkoušky Místní zástupce cestovní kanceláře - delegát prokazujete celou řadu odborných kompetencí, které jsou součástí tzv. kvalifikačního standardu v rámci Národní soustavy kvalifikací.

Prezence u zkoušky:
Zkouška je zahájena v 8:00 hodin prezencí účastníků a kontrolou totožnosti. U zkoušky je třeba předložit platný průkaz totožnosti - např. občanský průkaz nebo pas.

Zkouška se skládá z písemné části (testové), kde prokazujete základní znalostní kompetence, z části ústní a pak praktického předvedení práce delegáta - prezentace písemné práce. 
Ke zkoušce se předkládá písemná práce - tzv. příprava delegáta na předem zadané téma.

Testová část zkoušky:
V testové části zkoušky se prověřují kompetence, které je možné zkoušet písemnou formou, jako např. přehled z geografie cestovního ruchu, techniky a metodiky práce delegáta atd.

Testové otázky vyžadují buď jednoduché doplnění odpovědi (např. název města či státu), anebo vybíráte správnou odpověď z několika odpovědí (dvou až čtyř).
Otázky jsou kladeny tak, aby na ně byla možná jednoznačná odpověď na základě informací z kurzu nebo běžně dostupné literatury.

K postupu do další části zkoušky je třeba 75 procent správných odpovědí s tím, že z každé kompetence je třeba alespoň 50 procent správných odpovědí

Pro každou zkoušku jsou generovány nové sady testů, na zpracování testu je dostatek času.

Ústní část zkoušky:
Ústní část zkoušky navazuje na testovou část. Okruhy zkušebních otázek obdržíte při nástupu do kurzu.

Praktická část zkoušky:
Delegát musí nejen znát řadu informací, ale také je musí umět použít tak, aby pobyt klienta byl příjemný a plynulý. 

Písemná část zkoušky -  domácí práce
U zkoušky předkládáte písemnou práci, přípravu delegáta na pobyt v destinaci. V kurzu se naučíte, jak tuto přípravu  zpracovat.

Jazyková část zkoušky
Nedílnou součástí zkoušky je prokázání znalosti alespoň jednoho cizího jazyka. Buď se prokážete jazykovým certifikátem zkoušky stupně B2 nebo vyšším Evropského referenčního rámce, anebo si složíte jazykovou zkoušku z Vámi vybraného cizího jazyka. Vzhledem k tomu, že průvodce při své práci málo píše, ale hlavně mluví, tak je zkouška zaměřena na ústní projev - např. simulovaný rozhovor s "turistou" na témata cestovního ruchu.

Máte další dotazy?

 • Telefonujte na 224 916 485
 • pište na kurzy@tyrkys.cz
 • dohodněte si osobní schůzku v TYRKYSu - Na Moráni 5, Praha 2


Aktualizace 11. 8. 2019 - JKM