Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Menu

Povinné zdravotní prohlídky pro zaměstnance

Prezident republiky podepsal novelu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Tato novela reaguje na četné ohlasy z praxe, kdy zákon zavedl povinné vstupní prohlídky i u osob konajících práci např. na základě dohod o provedení práce. Novela zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, novelizuje ustanovení § 59 upravující otázku posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání.

Ustanovení § 59 odst. 1 písm. b) tohoto zákona stanoví, že osoba ucházející se o zaměstnání se považuje za zdravotně nezpůsobilou, pokud se před vznikem pracovněprávního nebo obdobného vztahu nepodrobí vstupní lékařské prohlídce.

Vzhledem k tomu, že podle § 3 zákoníku práce jsou základními pracovněprávními vztahy pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr, dopadá povinnost podrobit se lékařské prohlídce i na dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti.

Jde o zcela novou administrativní povinnost zavedenou s účinností od 1. dubna 2012 uvedeným zákonem. Tato právní úprava však, jak se v praxi ukázalo, zbytečně zatěžuje zaměstnavatele i zaměstnance sjednávající tyto dohody, které se uzavírají na časově limitovanou dobu (nejvýše 300 hodin v kalendářním roce, resp. v rozsahu nepřekračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby) a zpravidla nikoli na práce, které by vyžadovaly nezbytné zjišťování zdravotní způsobilosti. Proto se navrhlo omezit povinnost podrobit se vstupní lékařské prohlídce pouze při vzniku pracovního poměru.
 
Z příslušných ustanovení zákona o specifických zdravotních službách se vypouští nově stanovená povinnost zaměstnance (zavedená s účinností od 1. dubna 2012) podrobit se vstupní lékařské prohlídce i v případě, že uzavírá některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (vyjma dohod uzavíraných na rizikové práce či činnost, která vyžaduje splnění podmínek zdravotní způsobilosti dané zvláštními právními předpisy).  

Měněné ustanovení  tedy zní:
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
§ 59
Posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání
(1) Jde-li o osobu ucházející se o zaměstnání, postupuje se při posuzování její zdravotní způsobilosti k práci obdobně jako při posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců v rámci pracovnělékařských služeb s tím, že

a) vstupní lékařská prohlídka se uskutečňuje u poskytovatele pracovnělékařských služeb, s nímž má zaměstnavatel uzavřenou písemnou smlouvu, nebo u registrujícího poskytovatele, ke kterému vyslal zaměstnavatel osobu ucházející se o zaměstnání, nestanoví-li jiný právní předpis 20)jinak a jde-li o práce uvedené v § 54 odst. 2 písm. b),

b) zaměstnavatel vstupní lékařskou prohlídku zajistí vždy před uzavřením

1. pracovního poměru,

2. dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, má-li být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy; zaměstnavatel může vstupní lékařskou prohlídku vyžadovat též, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci, která není prací rizikovou a která má být vykonávána na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, nebo

3. vztahu obdobného vztahu pracovněprávnímu.

Osoba ucházející se o zaměstnání se považuje za zdravotně nezpůsobilou k výkonu práce, k níž má být zařazena, pokud se nepodrobí vstupní lékařské prohlídce podle bodu 1, 2 nebo 3.

aktualizováno: 10.6.2013 

Tefonujte  na 224 916 485, pište na kurzy@tyrkys.cznavštivte nás osobně Na Moráni 5, Praha 2

TYRKYS, cesta ke vzdělání a úspěchu na jednom místě - kurzy, zkoušky, semináře  
Průvodce cestovního ruchu

Průvodce Prahou 

Spojený kurz Průvodce cestovního ruchu a region Praha 

Místní zástupce cestovní kanceláře -  Delegát

Pracovník cestovní kanceláře 

Přednášky z historie a dějin umění 

Semináře první pomoci 

Zdravotník zotavovacích akcí

Cizí jazyky pro cestovní ruch 

Účetnictví a daně pro cestovní ruch 

Doškolování pedagogů - akreditace DVPP 

Další kurzy a semináře